Kako radi

Sistem za merenje i dojavu RemoteObserver se sastoji od određenog broja mernih stanica i centralnog server rešenja. Merne stanice su prilagođene sredini u kojoj vrše merenje, kao i nameni merenja: određeni senzori se ugrađuju u njih sa ciljem da se omogući praćenje određenih fizičkih veličina, sa određenom tačnošcu i sa određenom namerom.

Izmerene veličine se putem GPRS-a šalju na server. Server je ujedno i prijemnik i vrši obradu primljenih podataka i njihovo smeštanje u bazu. Podaci se prilikom obrade analiziraju i vrši se poređenje sa referentnim vrednostima, kao i analiza trendova kojom prilikom je moguće uočiti pojavu alarmnih vrednosti. Informaciju o pojavi alarmnog stanja je moguće odmah distribuirati zainteresovanim licima (npr. putem sms poruke) što za rezultat treba da ima reakciju koja treba da spreči neželjene posledice.

Arhitektura sistema Remote Observer

 

Na ovaj način RemoteObserver omogućava uspostavljanje svojevrsnog sistema za prevenciju gubitaka i postavlja osnovu za brzo reagovanje u slučajevima pojave neželjenih stanja. Imajući na umu da merne stanice mogu da budu samonapajajuće (poseduju solarne panele) moguće je uspostaviti praćenje vrednosti i na teško pristupačnim mestima, van naselja i izvora energije.

PRISTUP PODACIMA

Pristup obrađenim podacima moguć je na više načina:

 

  • direktno, putem interneta na dedikovanu lokaciju koja je zaštićena korisničkim imenom i šifrom – ovde je moguće pratiti kretanje trenutnih veličina i istorije promena, moguće je dobiti grafički prikaz promena kao i prikaz trendova.
  • putem elektronske pošte – sistem automatski (jednom dnevno/nedeljno/mesečno) šalje kompletnu statistiku promena praćenih veličina
  • putem običnog pisma – administrator sistema štampa i šalje na dogovorenu adresu (jednom nedeljno/mesečno) pregled promena sa grafičkim prikazima
  • putem sms poruke – sistem automatski šalje alarmne, trenutne ili sumarne vrednosti itd.

 

Na ovaj način moguće je imati potpuni uvid u sve veličine od interesa i uspostaviti sistem kvalitetnog praćenja promena istih.