Kako izgleda

Podatke možete videti i pomoću PC-računara i pomoću telefona.

Ribnjak na dlanu je servis kojim se prezentuju mereni parametri vode u ribjacima. Servis vam omogućava da podatke iz svog ribnjaka vidite i na svom računaru ali i na svom telefonu. Na ovaj način možete sa bilo kog mesta proveriti merene parametre vode.

Izgled prozora Ribnjak na dlanu

RemoteObserver - izgled prozora

Merena veličina

Izmerena velicina

 Merena veličina

 Tačno vreme merenja

 Vrednost izmerene veličine

 Istorijat promena merene veličine

 Trend (opadanje/rast) kretanja merene veličine

 Prikaz promena merene veličine po danima u mesecu

RemoteObserver - preomene veličina po danima u mesecu

Prikaz promena merene veličine po satima

RemoteObserver - Promene veličina po satima
Preuzimanje rezultata merenja u Excel (.xls) formatu

Rezultate merenja svake merene veličine moguće je preuzeti u .xsl formatu radi dalje obrade i analize.

Preuzimanje rezultata merenja u xls formatu
Izgled RemoteObserver-a na mobilnom telefonu

   RemoteObserver - mobilni telefon